Privacy statement

Privacy statement #WIJCOACHENJOU

De maatschap #WIJCOACHENJOU, statutair gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 63211009, (hierna ook te noemen: “WIJCOACHENJOU” of “wij” of “ons”), verwerkt persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene”).

#WIJCOACHENJOU hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “Avg”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.


 1. Reikwijdte van dit privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

  • bezoekers van de website van #WIJCOACHENJOU: https://www.wijcoachenjou.nl/;

  • bezoekers van het kantoor van #WIJCOACHENJOU;

  • cliënten of toekomstige cliënten van #WIJCOACHENJOU;

  • sollicitanten;

  • alle overige personen die met #WIJCOACHENJOU contact opnemen of van wie #WIJCOACHENJOU persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering de zzp’ers die in opdracht van #WIJCOACHENJOU werken.

Indien de betrokkene een minderjarige betreft dan is dit privacy statement tevens van toepassing op de personen die het ouderlijk gezag of de voogdij hebben over de betrokkene. Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 8 van dit privacy statement.

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

#WIJCOACHENJOU verwerkt alle persoonsgegevens die personen zelf aan #WIJCOACHENJOU verstrekken. Dat kan zijn tijdens een (intake)gesprek, een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail of het klantencontactformulier op de website van #WIJCOACHENJOU
Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:

  • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer;

  • geboortedatum;

  • organisatie en functie;

  • bankgegevens;

  • begeleidingsplan / Behandelplan

  • Incidenten

  • Medisch

  • Centraal Diagnostisch Verslag

  • Psychologische gegevens

  • Curricula vitae

  • gegevens voor identificatie en declareren (het in rekening brengen van geleverde prestaties aan (de ziektekostenverzekeraar van) de betreffende patiënt: 15 jaar na het eindigen van de behandelovereenkomst;

  • gegevens van sollicitanten: maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; • gegevens van bezoekers van de website: 1 jaar na vastlegging van die gegevens.

 1. Delen van persoonsgegevens

#WIJCOACHENJOU kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 4 van dit privacy statement is omschreven.

Met die verwerkers sluit #WIJCOACHENJOU een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als #WIJCOACHENJOU die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit privacy statement zijn omschreven.

 1. Rechten en verzoeken

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

  • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;

  • het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;

  • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin #WIJCOACHENJOU die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;

  • het recht op beperking van uw persoonsgegevens;

  • het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;

  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met #WIJCOACHENJOU door een e-mail te zenden aan: info@wijcoachenjou.nl

 1. Wijzigingen


privacy statement #WIJCOACHENJOU kan dit privacy statement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacy statement is te allen tijde op de website van #WIJCOACHENJOU gepubliceerd. #WIJCOACHENJOU adviseert u daarom om met regelmaat de website van #WIJCOACHENJOU te raadplegen.